Musiikkiterapia


Mitä on musiikkiterapia?

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia hyödynnetään terapeuttisesti ihmisen toimintakyvyn edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Musiikillisessa, terapeuttisessa vuorovaikutuksessa voidaan keskittyä monien psyykkisten, sosiaalisten ja fyysisten ongelmien hoitamiseen ja kuntouttamiseen. Musiikkiterapia on tavoitteellista ja kliinisesti suunniteltua terapiaa, jossa tavoitteiden määrittely ja menetelmien valinta perustuu asiakkaan tarpeisiin ja toimintakykyyn ikä- ja kehitystaso huomioiden. Tavoitteet määritellään aina yhteistyössä asiakkaan ja hoitavan/lähettävän tahon kanssa.

Musiikki on turvallinen, helposti hallittava maailma, jossa on jokaiselle jotain tunnistettavaa ja tuttua. Musiikkiterapiassa musiikillisessa vuorovaikutuksessa syntyvät jaetut kokemukset asiakkaan ja terapeutin välillä mahdollistavat kokemusten, elämysten, tunteiden, ajatusten ja mielikuvien jäsentämisen turvallisessa yhteydessä.

Tutkimusten mukaan musiikki aktivoi eri aivoalueita monin tavoin ja pystyy tuottamaan sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia aivoissa. Tämä mahdollistaa musiikin hyödyntämisen itsesäätelytaitojen edistämisessä; terapeuttisessa vuorovaikutuksessa voidaan edistää kykyä säädellä tunteita, käyttäytymistä ja ajatteluprosesseja ympäristön ja tavoitteellisen toiminnan kannalta suotuisalla tavalla. Musiikin eri elementtejä (mm. rytmi, tempo, melodia, harmonia, dynamiikka) voidaan yksilölliset tavoitteet huomioiden hyödyntää esimerkiksi kognitiivisten toimintojen kuten muisti- ja tarkkaavuustoimintojen edistämisessä, kommunikaatiotaitojen vahvistamisessa, vireystilan säätelyssä (musiikki voi stimuloida tai rauhoittaa), aistitoimintojen jäsentämisessä, kehon hahmottamisessa ja motoristen taitojen edistämisessä. Musiikilla on myös tutkitusti moninaisia tunnevaikutuksia. Musiikin sisältö assosioi voimakkaasti emootioihin; musiikki herättää erilaisia tunteita ja se mahdollistaa tunteiden ilmaisemisen ja tunnistamisen, ja tätä kautta tunnekokemusten jäsentämisen. Musiikkia voidaan käyttää tietoisesti myös mielialan säätelyyn. Musiikki itsessään synnyttää esteettistä mielihyvää tuottavia kokemuksia.

Kenelle musiikkiterapia soveltuu?

Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille, eikä asiakkaalta edellytetä musiikillisia taitoja. Lasten ja nuorten kohdalla yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, ja tavoitteiden mukaan terapiaan voivat osallistua myös vanhemmat tai koko perhe.

Musiikkiterapian työskentelytavat ja -välineet

Laaja-alaisessa musiikkiterapiassa hyödynnetään moninaisia työskentelytapoja, jotka valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tavoitteet huomioiden. Yleisiä musiikkiterapian työskentelytapoja ovat mm. soittaminen, kliininen improvisaatio, musiikin kuuntelu ja siihen liittyvä mielikuvatyöskentely, säveltäminen ja laulaminen. Terapiassa käytetään paljon myös keskustelua, leikkiä ja kuvallisen ja kehollisen ilmaisun keinoja.

Välineinä terapiassa käytetään soittimia (bändisoittimet ja erilaiset melodia- ja rytmisoittimet), rentoutumisvälineitä, musiikin kuunteluun tarkoitettuja välineitä ja tietokonepohjaisia musiikinteko- ja käsittelyohjelmia. Asiakas voi tuoda myös omia soittimiaan ja musiikkiaan terapiaan.

Musiikkiterapiaan hakeutuminen

Terapiaan tullaan lääkärin tai muun tahon lähettämänä ja maksajana voi olla muun muassa Kela, sairaanhoitopiiri, kunnan terveys- tai sosiaalitoimi tai vakuutusyhtiö. Terapiaan voi tulla myös omakustanteisesti ilman lähetettä.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena alle 65-vuotiaille sekä kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille.